Ktorá poisťovňa vám za starý televízor kúpi nový?

Autor: Peter Világi | 29.8.2008 o 6:41 | Karma článku: 9,53 | Prečítané:  3652x

Skrat v starom televízore spôsobí požiar, pri ktorom vám vyhorí celá obývačka. S malou dušičkou voláte do svojej poisťovne a nahlásite čo sa stalo. Príde technik na obhliadku, začne fotiť a spisovať. „To máme 11-ročný televízor, 30-ročnú koženú sedačku z Tuzexu, tri skrine zo zlatej éry Husáka, jeden podpultový perzský koberec..." V ideálnom prípade ste si nedávno z naftalínovej zásuvky vytiahli zožltnuté poistné zmluvy Slovenskej štátnej poisťovne a dali ich prepracovať na niečo modernejšie s vyššími poistnými sumami. No aj tak sa môže stať, že namiesto reálnych peňazí potrebných na znovuzariadenie zničenej obývačky dostanete skôr príspevok na žuvačky. Dôvodom je, že ste si vybrali poisťovňu, ktorá poistné plnenie hradí v časovej cene.

Nová a časová cena

Skôr ako sa vrhneme do porovnávania konkrétnych poisťovní, mali by sme si zadefinovať novú a časovú cenu: Nová cena je suma potrebná v čase vzniku škody na kúpu alebo obstaranie veci rovnakého druhu, kvality a účelu ako sú poistené veci, bez ohľadu na ich vek či stupeň opotrebenia. Časová cena je nová cena znížená o sumu zodpovedajúcu veku a stupňu opotrebenia poistenej veci.

Čo nová cena nie je

Pozor, nová cena nie je suma, za ktorú ste veci kúpili v minulosti. Ale cena, za ktorú by ste ich kúpili dnes - v čase vzniku poistnej udalosti. Konkrétne, ak ste si pred 11 rokmi kúpili klasický televízor s 81-centimetrovou uhlopriečkou (žiadna plazma či LCD) za 22 800 Sk, poisťovňa vám za neho nevyplatí 22 800 korún. Na takúto sumu by televízor nemal byť ani poistený. Nový televízor takéhoto druhu a kvality sa dnes dá kúpiť zhruba za 8 000 až 9 000 korún. A to by mala byť poistná hodnota aj výška poistného plnenia, ak ste poistný na novú cenu.

Už to počujem: „No jasné, zaplatil som skoro 23 000 a dnes mi dajú 8 000 Sk, to je banda!" Platí to však aj opačne. Ak gaučová súprava z pravej kože stála kedysi 30 000 Kčs, dnes môže mať rovnaká hodnotu viac ako 100-tisíc korún. A opäť by to malo byť zohľadnené v poistnej sume, pretože to poisťovňa bude zohľadňovať v poistnom plnení.

Krkolomné formulácie

Uznávam, často sú vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach krkolomné formulácie, ktoré nie je jednoduché pochopiť. Preto, skôr ako vás trochu potrápim dlhým prehľadom, sa na jednu pozrieme. Rozdiel medzi novou a časovou cenou by už mal byť jasný. Ale čo znamená, ak poisťovňa tvrdí, že v prípade škody poskytne plnenie v novej cene, maximálne do výšky časovej ceny?

Je to niečo ako definícia totálnej škody pri havarijnom poistení, ktorú som rozoberal v článku: Prečo sa havarijná poistka na staršie autá neoplatí. Aj tu bude poisťovňa čiastkové škody hradiť v novej cene. Ale len do výšky časovej ceny. Konkrétne, ak ste si kúpili pred štyrmi rokmi plazmový televízor za 70-tisíc a jeho časová hodnota vzhľadom na vek je v súčasnosti 40-tisíc, tak škodu 10-tisíc korún poisťovňa vyplatí v novej cene. Aj škodu 20-tisíc korún. Ale keby oprava prekročila hodnotu 40-tisíc, považuje sa televízor za zničený a poisťovňa za neho vyplatí časovú hodnotu. Teda 40-tisíc korún, ak po ňom neostali nejaké použiteľné zvyšky.


Nová a časová cena pri poistení domácnosti v jednotlivých poisťovniach:

• Allianz Slovenská poisťovňa: Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v novej hodnote.

Kooperativa poisťovňa: V rámci základného poistenia domácnosti pri poškodení, zničení alebo krádeži poistených vecí v dôsledku poistnej udalosti Kooperativa poskytne plnenie so zohľadnením dojednanej spoluúčasti v novej cene, maximálne však do výšky časovej ceny veci v čase vzniku poistnej udalosti s odpočítaním prípadných zvyškov.

Česká poisťovňa - Slovensko: Plnenie v novej cene sa použije vždy, keď vznikla poistná udalosť požiarom, výbuchom a pádom lietadla. Ďalej v prípade zničenia, straty a odcudzenia poistenej veci poisťovateľ poskytne plnenie v novej cene do stanoveného veku poistenej veci: Technické prístroje (t.j. kuchynská prístroje a zariadenia, prístroje pre domácnosť, výpočtová technika, fotografické, rádiové a televízne prístroje, video prístroje) do 3 rokov, nástroje a náradie do 2 rokov, bicykle, kempingové alebo športové náradie do 1 roka, oblečenie (s výnimkou odevov z kože a kožušín), osobná bielizeň a obuv do 0 rokov, koberce a bytový textil do 4 rokov, nábytok do 30 rokov, ostatné veci vrátane odevov z kože a kožušín do 10 rokov. Ak bola poškodená, stratená alebo zničená vec, ktorá je staršia a ku škode nedošlo požiarom, výbuchom a pádom lietadla, poisťovateľ poskytne plnenie v časovej cene.

• ČSOB Poisťovňa: Poistné plnenie je pre všetky predmety základného poistenia domácnosti v novej hodnote, okrem cudzích vecí, odevov a obuvi, stavebných súčastí a kobercov, ktoré sú plnené v časovej hodnote.

QBE Poisťovňa: V prípade škody vzniknutej na poistenej veci poistiteľ poskytne poistné plnenie v novej hodnote, len ak bola poistná suma stanovená v novej hodnote. V prípade, ak nebola poistná suma stanovená v novej hodnote, poistiteľ poskytne poistné plnenie v časovej hodnote. V súvislosti s poistným plnením v novej hodnote sa ďalej dojednáva, že maximálne opotrebenie poškodenej resp. zničenej a ukradnutej veci nesmie prekročiť 60 %. V prípade, že opotrebenie poškodenej resp. zničenej a ukradnutej veci prekročí 60 % poistiteľ poskytne plnenie v časovej hodnote.

Wüstenrot poisťovňa: Ak bola hnuteľná vec (predmet poistenia) poškodená, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu skutočne vynaloženým primeraným nákladom na opravu poškodenej časti veci, za podmienky, že poistený poškodenú vec opravil, a to pokiaľ opotrebenie preukázateľne nepresiahlo 50 % až do výšky novej ceny poškodenej veci. Inak najviac do výšky časovej ceny poškodenej veci. Ak sa opravou cena poškodenej veci zvýši v porovnaní s jej hodnotou bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti, poistné plnenie sa zníži o cenu vyjadrujúcu jej zhodnotenie. Poistné plnenie sa zníži o cenu zvyškov nahradzovaných častí poškodenej veci.

Pokiaľ bola hnuteľná vec (predmet poistenia) zničená, stratená v príčinnej súvislosti so živelnou udalosťou, odcudzená v dôsledku krádeže vlámaním, pri ktorom páchateľ prekonal prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou alebo v dôsledku lúpežného prepadnutia, poistený má právo, aby mu poisťovňa vyplatila novú cenu veci zníženú o cenu prípadných upotrebiteľných zvyškov, pokiaľ opotrebenie preukázateľne nepresiahlo 30 %; inak vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila časovú cenu veci, zníženú o cenu prípadných upotrebiteľných zvyškov.

• OTP Garancia poisťovňa: Pri poškodení, zničení alebo krádeži poistených vecí zo súboru zariadenia domácnosti poisťovňa poskytne plnenie v časových cenách. V prípade poistnej udalosti, pri ktorej vznikla škoda na nábytku, ktorý je používaný v priestoroch bytu a ktorého časová hodnota v čase vzniku poistnej udalosti je vyššia ako 50 %, poisťovňa poskytne plnenie do výšky novej ceny nábytku.

• Komunálna poisťovňa: Klient si v zmluve vyberá spôsob poistenia (na novú alebo na časovú hodnotu). Poistenie na novú hodnotu: V prípade vzniku poistnej udalosti poisťovňa poskytne poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na opravu alebo znovuzriadenie poškodenej, zničenej veci v čase vzniku poistnej udalosti do výšky novej hodnoty veci patriacej do súboru zariadenia domácnosti, ktorej opotrebenie nie je vyššie ako 70 % s odpočítaním hodnoty prípadných zvyškov. Ak je opotrebenie veci vyššie ako 70 % s odpočítaním hodnoty prípadných zvyškov, poisťovňa poskytne plnenie do výšky časovej hodnoty veci.

• Generali poisťovňa: Keď sa veci zničia alebo stratia (totálna škoda), hradíme nadobúdaciu cenu v čase vzniku škody na znovuzískanie alebo znovuzhotovenie vecí obdobného typu a kvality (nová hodnota). V prípade škody na domácich elektrospotrebičoch, športových potrebách a bicykloch starších ako 5 rokov alebo na odevoch, obuvi a prádle starších ako 3 roky, hradíme sumu novej hodnoty zníženej o stupeň opotrebenia (časová hodnota). U vecí, ktoré sú pre svoj účel v domácnosti nepoužiteľné hradíme časovú hodnotu.

Ak sa veci poškodia, hradíme cenu opravy, ktorú musíte uhradiť v čase vzniku škody, najviac ale poistnú hodnotu - teda sumu, ktorú by sme poskytli pri totálnej škode.

• Union poisťovňa: Predmety dlhodobej spotreby do 3 rokov veku, nábytok do 5 rokov veku: Poistenému vzniká právo, aby mu Union v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci vyplatil poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jeho opravu alebo znovuzriadenie (napr. kúpou), ktoré sú v dobe poistnej udalosti obvyklé, znížené o cenu použiteľných zvyškov nahradzovaných častí poškodenej alebo zničenej veci.

Predmety dlhodobej spotreby nad 3 roky veku, nábytok nad 5 rokov veku, predmety krátkodobej spotreby: Poistenému vzniká právo, aby mu Union v prípade poškodenia poistenej veci (čiastková škoda) vyplatil poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jeho opravu, ktoré sú v dobe poistnej udalosti obvyklé, znížené o cenu použiteľných zvyškov nahradzovaných častí poškodenej veci.

Poistenému vzniká právo, aby mu Union v prípade zničenia poistenej veci (totálna škoda) vyplatil poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jeho znovuzriadenie (napr. kúpou), ktoré sú v dobe poistnej udalosti obvyklé, znížené o časť zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo inému znehodnoteniu zničenej veci z doby pred poistnou udalosťou a ďalej o cenu použiteľných zvyškov nahradzovaných častí zničenej veci.

Uniqa poisťovňa: V prípade vzniku škody hradíme škodu, ktorá vznikne bezprostredným účinkom poistených nebezpečí alebo ich nevyhnutným následkom. To znamená náklady na obnovu (opravu) nanajvýš náklady na znovunadobudnutie v deň škody (odškodnenie na novú hodnotu). Hodnota zvyškov bude z poistného plnenia odpočítaná.


Opäť malé upozornenie: Plnenie na novú a časovú hodnotu nie je jediným kritériom, podľa ktorého by ste sa mali rozhodovať pri výbere poistenia domácnosti. Opäť je len jedným z mnohých. Dôležitými sú napríklad aj rozsah rizík, definícia predmetu poistenia, prístup k podpoisteniu, limity plnenia, asistenčné služby, možnosti pripoistení a samozrejme cena.

Peter Világi, produktový manažér Medical & Financial Consulting

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Michala Havrana

Európa je civilizácia fake news (píše Michal Havran)

Rimania označili zmŕtvychvstanie ako prvý hoax.


Už ste čítali?